Free Web Space | BlueHost Review  

ໜ້າຫັຼກ ຂ່າວເດັ່ນ ວາລລະສານ ທີມງານ ເວັບບອດ


 

ວາລະສານມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ( ວາລະສານ ມຊ )ເປັນວາລະສານຢູ່ພາຍໃຕ້ການ
ນຳພາຄຸ້ມຄອງຂອງຫ້ອງການສັງລວມທີ່ມີຈຸດປະສົງໃນການເຜີຍແຜ່ ການເຄື່ອນໄຫວ ກິດຈະ
ກຳ ສີລະປະ ແລະ ກິລາ ຢູ່ພາຍໃນມະຫາສວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຊີ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳ
ພາຂອງອະທິການບໍດີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສັງລວມ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການພາກວິຊາຕ່າງໆ
ວາລະສານ ມຊ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະເຄື່ອນໄຫວອອກສູ່ມວນຊົນໃນ ປີ 2000 ໂດຍກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນາທຳແຫ່ງ ສ ປປລາວສະບັບທຳອິດຖຶກຈັດພີມ
ອອກສູ່ສັງຄົມໃນຮູບແບບົໄຕມາດ( 3ເດືອນຕໍ່ຄັ້ງ ) ຈາກມື້ນັ້ນມາເຖິງປະຈຸບັນວາລະສານ
ມຊມີທັງໝົດ 16 ສະບັບ ເຊິ່ງວາລະສານແຕ່ລະສະບັບຖຶກຈັດພີມໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດ
ຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນ ສະບັບທຳອິດຖຶກຈັດພີມໂດຍໂຮງພີມສຶກສາ ແລະ ຮັບການສະນັບສະໜູນ
ໂດຍບໍລິສັດນ້ຳຫວານລາວ, ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກສອງ ວາລະສານຖຶກວາງຈະໜ່າຍຕາມ
ຮ້ານຂາຍປື້ມ ອຸປະກອນການສຶກສາທົ່ວໄປ.


 
ວາລະສານສະບັບທີ 13
ວາລະສານສະບັບທີ 12
ວາລະສານສະບັບທີ 11
ວາລະສານສະບັບທີ 10
ວາລິະສານສະບັບທີ 9
ວາລະສານສະບັບທີ 8
ວາລະສານສະບັບທີ 7
ວາລະສານສະບັບທີ 6
ວາລະສານສະບັບທີ 5
ວາລະສານສະບັບທີ 4
ວາລະສານສະບັບທີ 3
ວາບະສານສະບັບທີ 2
ວາລະສານສະບັບທີ 1